środa, 2 stycznia 2013

Polecenia GNU/Linux

Na blogu staram się zebrać w jednym miejscu potrzebne mi rzeczy, które w razie potrzeby będę mógł szybko odnaleźć.


1) Ogólne:

man costam - info o danym poleceniu
cd nazwa_katalogu - wejście do katalogu
cd .. - wyjście z katalogu
mkdir nazwa_katalogu - tworzy katalog
rmdir nazwa_katalogu - usuwa katalog
rm nazwa_pliku - usuwa plik
rm * - usuwa wszystkie pliki z danego katalogu 
rm * -i - usuwa wszystkie pliki z danego katalogu z potwierdzeniem
rm * -f - usuwa wszystkie pliki z danego katalogu i wyłącza potwierdzenia (nawet zabezpieczone przed usunięciem)
rm -f - usunięcie plików zabezpieczonych przed kopiowaniem
rm -r - usunięcie plików również w podkatalogach
rm -rf - usuwa cały system plików
chmod u+r jeden.doc - mogę czytać dany plik
   w - mogę zapisywać i edytować dany plik
   x - mogę wykonywać dany plik
ls -a - pokazuje ukryte pliki
ls -l - pokazuje więcej info o pliku:

W WYNIKACH POWYŻSZEJ KOMENDY NA POCZĄTKU SĄ: 
  "-" - oznacza zwykły plik
  "d" - oznacza katalog
  Potem pierwsze 3 znaki oznaczają dostępność do pliku właściciela, następne 3 znaki dla grupy, a następne 3 dla innych użytkowników

ls >> wynik - wysłanie spisu zawartości katalogu do pliku wynik jeżeli taki plik istnieje to skasuje się jego poprzednia zawartość
ls >> wynik - dopisanie zawartości katalogu do zawartości pliku wynik
mount /mnt/floppy - montuje flopa
umount /mnt/floppy - rozmontowuje flopa
cat jeden.doc > wszystkie.doc - nadpisanie zawartości w pliku wszystkie.doc zawartościami innych plików 
cat jeden.doc dwa.doc >> wszystkie.doc - dopisanie do pliku wszystkie.doc zawartości innych plików 
cat nazwa_pliku - czytanie zawartości pliku
cat *.doc - znajdzie np.: dwa.doc sratytaty.doc
cat jeden.doc dwa.doc > wszystkie.doc - wrzuca zawartość plików do jednego
cat > jeden.doc > dwa.doc - wypisze zawartość jeden.doc na ekran (standartowe wyjście) i nadpisze zawartość pliku jeden.doc do pliku dwa.doc
cat parowka.doc | more - wyjście programu cat (parowka.doc) jest przekazywane na wyjście programu more
head -42 nazwa_pliku - wyświetla 42 pierwszych wierszy zawartych w pliku
tail -42 nazwa_pliku - wyświetla 42 końcowych wierszy zawartych w pliku (przydaje się w obserwowaniu świeżo dopisanych logów do pliku)
cp plik_zrodlowy plik_docelowy - kopiuje zawartość z pliku do pliku
cp plik(i)_zrodlowy katalog(i)_docelowy - kopiuje pliki do katalogu
mv stara_nazwa nowa_nazwa - zmiana nazwy pliku
mv nazwa_pliku nazwa_katalogu - przenoszenie pliku do katalogu
lp nazwa_pliku - drukowanie pliku
lpr nazwa_pliku - wstawienie pliku do koleiki drukowania
pwd - pokazuje w jakim jesteś katalogu
. - oznacza katalog bieżący
.. - oznacza katalog nadrzędny
touch nazwa_pliku - tworzy pusty plik
stty -a - wypisanie skrótów do np. zatrzymania procesu
mail - otwiera plik z poczta
printenv albo export (powłoka C) - zobaczenie zawartości zmiennych środowiska
nazwa=zawartość - pierwsze przypisze zmiennej powłoki odpowiednia zawartość
export nazwa drugie utworzy zmienna o tej samej nazwie i zawartości co zmienna powłoki
MOJA_ZMIENNA="jakas_wartosc" - tworzy zmienna środowiska z wartością "jakas_wartosc"
echo $MOJA_ZMIENNA wypisuje zawartość MOJA_ZMIENNA (znakiem dolara poprzedzamy nazwy zmiennych środ. które to nazwy powłoka ma zastąpić zawartością odpowiedniej zmiennej
find ścieżka/nazwa_pliku lub kryterium - wyszukiwanie plików
grep - służy do wyszukiwania plików według zadanego wzorca


2) Kryteria wyszukiwania:


* - zastępuje wiele znaków np.: ls *.doc
*.* - oznacza pliki z kropka w nazwie
*xyz - oznacza pliki w rodzaju xyz albo fghxyz
? - zastępuje jeden znak
[abc] - oznacza a lub b lub c
[a-z] - oznacza od a do z
doc[0-9] - oznacza doc0 do doc 9
*[Aa]dd* - oznacza useradd lub User-Add itd
*[Aa] [Dd] [Dd]* - oznacza userADD lub xxxAdd itd
- R - wszystkie podkatalogi


3) Użytkownicy:


newgrp grupa - zmiana grupy
chmod g+r jeden.doc - dodanie użytkownikom grupy do której należy plik jeden.doc 
    prawa do jego czytania (dołączanie praw):
   u - użytkownik
   o - pozostali użytkownicy systemu
   - - odebranie danego uprawnienia
chmod u=rw jeden.doc - nadanie tobie wyłącznie czytanie i pisania do pliku jeden.doc (zastępowanie praw)
chmod u=rw /katalog - masz prawo do przeszukiwania katalogu jeżeli nie miałbyś tych praw możesz znaleźć tylko plik którego znasz nazwę (zastępowanie praw)
chmod 777 nazwa_pliku - następny sposób zastępowania praw, numeryczny 777 oznacza akurat przyznanie wszystkich praw wszystkim użytkownikom do danego pliku a 666 prawo do odczytu i zapisu pliku dla wszystkich użytkownikow

PRAWA DOSTĘPU I ICH ODPOWIEDNIKI NUMERYCZNE:

---   0
--x   1
-w-   2
-wx   3
r--   4
r-x   5
rw-   6
rwx   7

umask - w momencie tworzenia nowego pliku otrzymuje on domyślne prawa dostępu określone za pomocą parametru umask
4 2 1 - wartości liczbowe odpowiadające określonym uprawnieniom
r w x    każda liczba odpowiada koleino użytkownikowi -> grupie -> "światu" (reszcie użytkowników)
umask 421 - oznacza: właściciel może plik czytać grupa może do pliku pisać, a pozostali użytkownicy mogą plik wykonywać
umask 700 - oznacza pełne prawa dla właściciela i żadnych praw dla grupy i reszty użytkowników
umask 077 - wyłączy prawa do czytania pisania i wykonywania dla grupy i całego "świata" (reszty użytkowników)
PO WPISANIU UMASK I WARTOŚCI OD TEJ PORY KAŻDY UTWORZONY PLIK BĘDZIE MIAŁ TAKIE PRAWA DOSTĘPU
chown nowy_wlasciciel nazwa_pliku - daje prawa do pliku innemu użytkownikowi
chown -r nowy_wlasciciel nazwa_pliku - daje prawa do wszystkich plików w katalogu innemu użytkownikowi
chgrp nowa_grupa nazwa_pliku - daje prawa do pliku określonej grupie
who - info o wszystkich zalogowanych do systemu, obejmuje nazwę użytkownika
finger - to samo co who tylko jeszcze jest imię terminal, i czas zarejestrowania się w systemie
who am i - info tylko o tobie
4) Wewnętrzny chat:


write nazwa_uzytkownika - wysyłanie wiadomości do określonego użytkownika, tekst pojawia się od razu po wpisaniu, teksty obu użytkowników mogą się mieszać
mesg n - zablokowanie przychodzących wiadomości write
mesg y - odblokowanie przychodzących wiadomości write
talk nazwa_uzytkowika - następny program tutaj ekran dzieli się na dwie części a rozmowa się nawiązuje jeśli drugi rozmówca odpowie "talk twoja_nazwa_uzytkownika"
conrol-c - zakańcza program talk


5) Mail:


mail - otwiera twoja skrzynkę odbiorcza
mail nazwa_uzytkownika1 nazwa_uzytkownika2 - wysłanie maila do danego(ych) użytkownika np.: mail user@wp.pl, mail grzes
control-d lub ("." sama w wierszu) - zakończenie listu i wysłanie
control-c - opuszczenie programu bez wysyłki listu
/usr/spool/mail nazwa_uzytkownika lub /usr/mail/ nazwa_uzytkownika - tu znajduje się plik w którym są zapisywane nadchodzące listy (nazwa pliku jest tez napisana w zmiennej środowiskowej MAIL można się tam dostać wpisując export i znaleźć MAIL=...)
d2 - wrzuca 2 list do "kosza"
q - usuwa listy z "kosza" i zamyka program
x - opuszczenie programu bez usuwania listów
- - poprzedni list
+ - następny list
p - powtórne wyświetlenie bieżącego listu
w 1 /home/zachowana_tresc - zachowanie treści listu nr 1 w pliku zachowany_list w katalogu home
s 1 /home/zachowany_list - zachowanie listu (nagłówka i treści) nr 1 
6) Sieć:


rlogin nazwa_kompa - rejestracja w inny systemie Unix
telnet nazwa_kompa - rejestracja w innych systemach np.: winNT
rcp nazwa_kompa:plik_zrodlowy plik_docelowy - program do przesyłania plików pomiędzy systemami Unix
ftp plik_zrodlowy nazwa_kompa:plik_docelowy - program do przesyłania plików pomiędzy dowolnymi systemami

KOMENDY FTP:

get plik - pobranie pliku z innego kompa
mget plik(i) - pobranie wielu plików
put plik - wysłanie pliku do innego kompa
mput plik(i) - wysłanie wielu plików
bye - zamkniecie połączenia z innym kompem
ls - spis plików na drugim kompie
cd - zmiana katalogu na drugim kompie
binary - tryb przesłania plików binarnych
ascii - tekstowy tryb przesłania (z tłumaczeniem znaków końca wiersz)

control-] - nie przerywając pracy na zdalnym kompie powrót do swojego systemu lokalnego (W PRZYPADKU SESJI TELNET)
return~control-z - to co wyżej ale dla RCP (działa jeśli twoja powłoka ma wbudowany mechanizm wielozadaniowości zwany "job-control"


7) Procesy:


ps - wypisuje stan procesów
ps -l - dokładniejsze wypisanie stanów procesów
ps -aux | more - wypisanie włącznie z procesami nie należącymi do ciebie (| more - udogodnienie)

OPIS WYPISANYCH KOLUMN:
PID - identyfikator procesu
TTY - terminal do którego jest podłączony proces
STAT - stan procesu (W=czekający, R=wykonywany lub gotowy do wykonania S=uśpiony, Z=zabity ale wciąż przebywający w systemie)
TIME - czas jego wykonywania
COMMAND lub CMD - nazwa programu który wykonuje proces
UID - nazwa użytkownika który jest właściciele procesu
PPID - proces nadrzędny który utworzył dany proces
C lub CP - wykorzystanie procesora - używane do szeregowania procesów
PRI - priorytet
NI - wartość używana do obliczania priorytetu
ADDR - adres procesu
SZ - rozmiar procesu w blokach
WCHAN - zdarzenie na które oczekuje proces


nice o_ile_nizszy polecenie
- zmiana priorytetu procesu i mniejsza liczba tym wyższy priorytet (automatycznie niższy priorytet otrzymują procesy intensywnie wykorzystujące CPU) (tylko administrator może podawać liczby ujemne)
cat *.doc > wszystkie.doc &
- znaczek & na końcu polecenia oznacza ze powłoka utworzy dany proces i uruchomi program ale nie będzie czekała na jego zakończenie
kill identyfikator_procesu
- zakończenie procesu
kill -9 identyfikator_procesu
- zakończenie procesów które ignorują zwykłą komendę kill
kill -v nazwa_procesu
- zabija proces po podaniu jego nazwy
at czas "polecenie" control-d
- wykonanie procesu o określonej godzinie np.: "cat 0900a "cat *.doc > razem.doc" control-d" co oznacza ze proces się uruchomi o godzinie 9:00 rano (a=a.m., p=p.m.)

8) Vi:

vi nazwa_pliku - otwiera edytor z plikiem do edycji
vi - uruchamia edytor potem:
: - wierszowy tryb pracy (wiersz staje się poleceniem po naciśnięciu return)
i - drugi tryb pracy gdzie znaki są wstawiane do bufora aż do naciśnięcia klawisza esc
10x - usunie 10 znaków pod kursorem
10X - usunie 10 znaków na lewo od kursora
:w - zachowanie pliku na dysku
:q - opuszczenie programu
:wq lub ZZ - zapisuje plik i opuszcza program
:q! - wyjście bez zapisania pliku
10dd - wycina do schowka 10 wierszy od kursora w dół
10yy - kopiuje do schowka 10 wierszy od kursora w dół
p - wklejenie zawartości schowka na lewo od kursora
P - wklejenie zawartości schowka na prawo od kursora
/klocek - znajduje string klocek
/ - następne wyszukanie tego samego stringu
:s/klocek/badylek - zamiana klocek na badylek w bieżącym wierszu
:1,$s/klocek/badylek/g - zamiana klocek na badylek w całym pliku
:r nazwa_pliku - wczytanie do bufora innego pliku
:set number - numerowanie wierszy
:set no number - nie ponumerowane wiersze
u - cofnięcie skutków ostatniego polecenia


9) Pozostałe:

1) gdzie co jest "standardowo":
- / - katalog główny
- /root - katalog administratora (root-a)
- /home - katalogi użytkowników
- /usr/bin - programy dla użytkowników, pliki wykonywalne (standartowe programy instalowane na początku z systemem)
- /usr/local/bin - programy dodane przez administratora dla konkretnego hosta lub lokalnej sieci
- /usr/local - oddziela pliki dostarczone przez "sprzedawcę" i późniejsze rozszerzenia od programów pochodzących z systemu
- /usr/lib - pliki pomocnicze dla standartowych programów linuksowych
- /usr/man - pliki podręcznika systemowego man
- /usr/src - kody źródłowe programów
- /var/log - pliki dziennika
- /var/spool - katalogi koleiek dla drukarek, poczty itd.
- /bin lub /sbin - standartowe programy będące częścią systemu, niezbędne do zapewnienia minimalnej funkcjonalności systemu
- /tmp - pliki tymczasowe (usuwane przy starcie systemu)
- /var/tmp - pliki tymczasowe (nie usuwane przy starcie systemu)
- /etc - programy konfiguracyjne, nazwy pozostałych użytkowników (w pliku passwd)
- /dev - jądro systemu, pliki odpowiadające urzadzeniom
2) wykonywany program można zakończyć klawiszami: control-c lub zastopować klawiszami control- wtedy zostaje stworzony plik core w którym jest zapisany stan programu w momencie stopu (plik core może być duży)
3) wypisywanie danych na ekran można zatrzymać: control-s i wznowić: control-q
4) skrypt inicjujący: .profile
5) przy tworzeniu plików z dziwnymi znaczkami w nazwie trzeba je poprzedzać lub umieścić nazwę w "" wtedy znaczki stracą swoje specjalne znaczenia ale wtedy trzeba uważać przy kasowaniu żeby np.: nie wpisać rm * tylko rm"*" bo można skasować wszystkie pliki z katalogu
6) wyrejestrowanie się: control-d - powłoki bourne i korn, logout - powłoka c

7)
 odświeżanie ekranu: control-l
8) każdy plik ma dwóch właścicieli użytkownika i grupę
   - użytkownik może być członkiem więcej niż jednej grupy
   - nowo utworzony plik należy do tej grupy, do której należy katalog, w którym jest tworzony plik
   - gdy chcesz cos robić z plikiem system najpierw bada czy jesteś właścicielem pliku, jeśli tak to są sprawdzane prawa dostępu użytkownika, w przeciwnym wypadku jest porównywana grupa do której należy plik gdy odp. jest pozytywna system sprawdza grupowe prawa dostępu gdy nie, prawa dostępu pozostałych użytkowników
9) po zmontowaniu np.: cdromu jest "tworzony" punkt zamontowania który nie musi mieć nic wspólnego z fizycznymi nośnikami, podrzędny system plików jest "doczepiany" do systemu głównego w punkcie zamontowania


10)
 Kod źródłowy systemu Linux znajduje się w katalogu /usr/src/linux-2.4 w tym katalogu jest tez katalog "kernel" gdzie jest plik "sched.c" dotyczy on zarządzania procesami
11) Domyślna lokalizacja pakietów na płycie z instalka linuksa jest: /mnt/RedHat/RPMS
12) Programem lpq możemy opróżnić bufor drukarki

shutdown -r now lub reboot - ponowne uruchomienie kompa
shutdown -h now lub halt - zatrzymuje prace systemu
gnomecc - control-panel dla gnome
uname -a - informacje m.in. o wersji jądra którą mamy
df - ilość wolnego miejsca na dysku
du - wielkość katalogów i ich podkatalogów w kilobajtach
file ścieżka - podaje rodzaj pliku10) Napędy:

PAMIĘTAJ ŻE ŚCIEŻKA: /mnt/jakis_katalog MUSI ISTNIEĆ PRZED ZMONTOWANIEM CZYLI MUSISZ NAJPIERW STWORZYĆ KATALOG W /mnt DO KTÓREGO BĘDZIE PODMONTOWYWANY JAKIŚ SYSTEM PLIKÓW

mount /dev/cdrom/ mnt/cdrom - zamontowanie cdrom-u
umount /dev/cdrom albo umount /mnt/cdrom - odmontowanie cdromu
mount /dev/fd0 /mnt/floppy - zamontowanie flopa
umount /dev/fd0 albo umount /mnt/floppy - odmontowanie flopa
mount /dev/hda1 /mnt/windows - montowanie dysku z windowsem (jeśli masz 2 dyski na pierwszym jest win a na drugim linux jeśli masz inaczej np.: win jest na tym samym dysku co linux może ścieżka wyglądać inaczej) 
umount /dev/hda1 /mnt/windows - odmontowywanie partycji z windowsem

MOŻESZ SKONFIGUROWAĆ LINUKSA TAK ABY MONTOWAŁ NP: PARTYCJĘ WINDOWSOWĄ ZARAZ NA STARCIE - MUSISZ ZNALEŹĆ TYLKO PLIK /etc/fstab OTWORZYC GO NP: PROGRAMEM gedit I NA SAMEJ GÓRZE WPISAĆ PO KOLEI:
/dev/hda1 /mnt/windows fat auto 0 0
OCZYWIŚCIE SCIEŻKA /dev/hda1 MOŻE BYĆ INNA W TWOIM KOMPIE

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz