poniedziałek, 9 grudnia 2013

Własna chmura - OwnCloud 5 - Debian Wheezy cz.2

Druga część wpisu dotyczącego proces instalacji oraz konfiguracji ownCloud 5.

5) Dodatki do PHP:

apt-get install php-apc

apt-get install php-xml-parser php5-intl php5-sqlite php5-mysql smbclient curl libcurl3 php5-curl

Na koniec robimy reload:

/etc/init.d/php5-fpm reload


6) Instalacja ownCloud:

Tworzymy strukturę katalogów, powinniśmy mieć już www.example.com, więc musimy utworzyć katalog web:

mkdir -p /var/www/www.example.com/web

Pobieramy ownCloud:

cd /tmp
wget http://download.owncloud.org/community/owncloud-5.0.13.tar.bz2
tar xvfj owncloud-5.0.13.tar.bz2
rm -f owncloud-5.0.13.tar.bz2
cd owncloud 

mv * .htaccess /var/www/www.example.com/web/

Pozwalamy nginx na zapis do wyżej utworzonego katalogu:

chown -R www-data:www-data /var/www/www.example.com/web

Musimy utworzyć bazę danych dla ownCloud:

mysqladmin -u root -p create owncloud

mysql -u root -p

GRANT ALL PRIVILEGES ON owncloud.* TO 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'haslo_do_bazy';

GRANT ALL PRIVILEGES ON owncloud.* TO 'root'@'localhost.localdomain' IDENTIFIED BY 'haslo_do_bazy';

FLUSH PRIVILEGES;

quit;

Tworzenie vhosta dla www.example.com:

nano /etc/nginx/sites-available/www.example.com.vhost

Do niego dodajemy poniższe ustawienia:

server {
       listen 80;
       server_name www.example.com example.com;
       root /var/www/www.example.com/web;

       if ($http_host != "www.example.com") {
                 rewrite ^ http://www.example.com$request_uri permanent;
       }

       index index.php index.html;

       location = /favicon.ico {
                log_not_found off;
                access_log off;
       }

       location = /robots.txt {
                allow all;
                log_not_found off;
                access_log off;
       }

       # Deny all attempts to access hidden files such as .htaccess, .htpasswd, .DS_Store (Mac).
       location ~ /\. {
                deny all;
                access_log off;
                log_not_found off;
       }

        client_max_body_size 10G; # set max upload size

        rewrite ^/caldav(.*)$ /remote.php/caldav$1 redirect;
        rewrite ^/carddav(.*)$ /remote.php/carddav$1 redirect;
        rewrite ^/webdav(.*)$ /remote.php/webdav$1 redirect;
        rewrite ^/apps/calendar/caldav.php /remote.php/caldav/ last;
        rewrite ^/apps/contacts/carddav.php /remote.php/carddav/ last;
        rewrite ^/apps/([^/]*)/(.*\.(css|php))$ /index.php?app=$1&getfile=$2 last;
        rewrite ^/remote/(.*) /remote.php last;

        error_page 403 = /core/templates/403.php;
        error_page 404 = /core/templates/404.php;

        location ~ ^/(data|config|\.ht|db_structure\.xml|README) {
                        deny all;
        }

        location / {
                        rewrite ^/.well-known/host-meta /public.php?service=host-meta last;
                        rewrite ^/.well-known/host-meta.json /public.php?service=host-meta-json last;

                        rewrite ^/.well-known/carddav /remote.php/carddav/ redirect;
                        rewrite ^/.well-known/caldav /remote.php/caldav/ redirect;

                        rewrite ^(/core/doc/[^\/]+/)$ $1/index.html;

                        try_files $uri $uri/ /index.php$is_args$args;
        }

        location ~ ^(.+?\.php)(/.*)?$ {
                        try_files $1 =404;
                        include fastcgi_params;
                        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$1;
                        fastcgi_param PATH_INFO $2;
                        fastcgi_param HTTPS $https;
                        fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
                        fastcgi_intercept_errors on;
                        fastcgi_index index.php;
                        fastcgi_buffers 64 4K;
        }

        location ~* ^.+\.(jpg|jpeg|gif|bmp|ico|png|css|js|swf)$ {
                        expires 30d;
                        access_log off;
        }

}


Tworzymy dowiązanie symboliczne dla vhosta:

cd /etc/nginx/sites-enabled/
ln -s /etc/nginx/sites-available/www.example.com.vhost www.example.com.vhost

Na koniec robimy reload:

/etc/init.d/nginx reload

7) Końcowe ustawienia:

Wpisujemy w przeglądarkę adres www.example.com, następnie wpisujemy login oraz hasło, dodatkowo wybieramy poniżej Advanced




Wybieramy jako bazę MySQL:




Po poprawnym skonfigurowaniu narzędzia możemy zacząć korzystać z naszej małej prywatnej chmury:








Brak komentarzy:

Prześlij komentarz