sobota, 25 stycznia 2014

Raspberry Pi jako serwer ASP.NET na Raspian

Możemy nasze Raspberry wykorzystać jako prosty serwer obsługujący ASP.NET, czyli odpowiednik PHP w Microsoft.
Cały proces przeprowadzamy na Raspian (okrojona wersja Debiana przystosowana dla Raspberry oraz konta root).

1) Potrzebne pakiety:

 apt - get install nginx
 apt - get install mono-fastcgi-server4


2) Plik konfiguracyjny:

nano /etc/nginx/sites-available/asp

Dodajemy:

Server {

 listen 8080;

 server_name localhost;

 access_log /var/log/nginx/asp.access.log;

 error_log /var/log/nginx/asp.error.log;

  rental / {

   root/var/www/asp /.;

   index index.html index.htm default.aspx Default.aspx;

   fastcgi_index Default.aspx;

   fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;

   include/etc/nginx/fastcgi_params;

   }

 }Następnie edytujemy:

nano /etc/nginx/fastcgi_params

oraz dodajemy:

fastcgi_param PATH_INFO "";


fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;

Na koniec restart ngix:

/etc/init.d/nginx restart

3) Testowanie:

Tworzymy katalog asp w ścieżce /var/www:

cd /var/www
mkdir asp

następnie plik z kodem .asp (link do pobrania:https://www.dropbox.com/s/l6dfa0bpu7ngoe9/Default.aspx):


Dodajemy jeszcze stronę do zarządzania dla root'a:

nano /var/www/ASP/Web.config

w niej (link do pobrania: https://www.dropbox.com/s/hlci0j6u3cp50me/Web.config):Na koniec uruchamiamy FastCGI:

fastcgi-mono-server4 applications = /:/var/www/asp / /socket = tcp:127.0.0.1:9000

W przeglądarkę wpisujemy http://adres_ip_raspberrego:port, np. http:192.168.42.101:8080.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz