czwartek, 2 stycznia 2014

SQL,PL/SQL - Operatory - Oracle 10/11 cz.5

Żaden język nie może obyć się bez operatorów, dzięki którym możemy dodawać, mnożyć, odejmować  czy dzielić, ale również porównywać parametry ze sobą.
Poniżej lista dostępnych operatorów, z których możemy skorzystać podczas pracy z SQL.

1) Operatory arytmetyczne:

Najczęściej używane operatory:

1.1)  + - dodawanie,
1.2)  -  - odejmowanie,
1.3) * - mnożenie,
1.4) / - dzielenie

2) Łączenie dwóch ciągów znakowych:

Możemy połączyć dwa ciągi znakowe możemy użyć konkatenacji - ||.

3) Porównywanie zmiennych:

Zmienne możemy również ze sobą porównywać:

3.1) > - większe niż,
3.2) >= - większe lub równe niż,
3.3) = - równe,
3.4) < - mniejsze niż,
3.5) <= - mniejsze lub równe niż,
3.6) <> - wartości zmiennych są różne od siebie,
3.7) != -  wartości zmiennych są różne od siebie (brak zgodności ze standardem ISO),

4) Operatory zakresu:

a [NOT] BETWEEN c AND d - operator ten pozwala na sprawdzenie czy wartość pod zmienną  mieści się (nie mieści) w zakresie reprezentowanym przez zmienne c oraz d, jest to zakres domkmięty ,

a [NOT]  IN (a1, a2, ..., an) - operator sprawdza czy zmienna a znajduje się na liście od a1 do an.   
 
5) Wzorce:

a [NOT] LIKE b -sprawcza czy a odpowiada wzorcowi b, lub też nie odpowiada przy wykorzystaniu NOT,

a IS [NOT] NULL - sprawdza czy wartość zmiennej a ma wartość NULL czy też jest różna od NULL

5) Operatory logiczne:

Operatory  AND, OR, NOT  często wykorzystywany w elektronice oraz przy teoretycznym budowaniu bramek logicznych. Jednak możemy je również zastosować w SQL:

Łatwiej zasadę działania będzie przedstawić jako zapytania:

Poniższe zapytanie sprawdza czy wartość wiek mieści się w zakresie (10,20):

select * from przyjaciele where wiek > 10 and wiek < 20; 

Poniższe zapytanie sprawdza czy zmienna imie ma wartość: Janek lub Ania:

select * from przyjaciele where imie='Janek' or imie='Ania'

Ostatnie zapytanie sprawdza dla których wierszy zmienna wiek jest równa 10 i osoba nie ma na imie Janek

select * from przyjaciele where wiek= 10 and not imie='Janek'

Tak jak w matematyce mamy kryteria, którymi kierujemy się podczas liczenia (w pierwszej kolejności nawiasy, później mnożenie itd), podobnie sprawa ma się w przypadku SQL, poniżej operatory od najwyższego priorytetu:

*, / , NOT
+, - , ||
< , <= ,  = ,  >= , > , <> , !=, IS, IN, BETWEEN, LIKE,
AND
OR
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz