niedziela, 23 lutego 2014

Kurs Python'a - Operatory cz.3

Nieodzownym elementem każdego języka programowania jest możliwość wykonywania operacji na danych. Do tego celu służą nam operatory, większość używamy w życiu codziennym dodając, mnożąc czy też dzieląc.

W Python'ie używamy 6 podstawowych rodzai operatorów:

1) Operatory arytmetyczne:

+ - dodawanie
- - odejmowanie
* - mnożenie
/ - dzielenie
% - modulo - dzielenie z pokazaniem reszty
** - podnoszenie do potęgi
// - dzielenie z pokazaniem miejsc dziesiętnych przy dzieleniu float przez float

Przykład:

#!/usr/bin/python

a = 21
b = 10
c = 0

c = a + b
print "Wynik1 c: ", c

c = a - b
print "Wynik2 c: ", c 

c = a * b
print "Wynik3 c: ", c 

c = a / b
print "Wynik4 c: ", c 

c = a % b
print "Wynik5 c: ", c

a = 2
b = 3
c = a**b 
print "Wynik6 c: ", c

a = 10
b = 5
c = a//b 
print "Wynik7 c: ", c


Wynik1 c:  31
Wynik2 c: 11
Wynik3 c:  210
Wynik4 c:  2
Wynik5 c:  1
Wynik6 c:  8
Wynik7 c:  22) Operatory porównawcze:

== - sprawdza czy obie wartości są sobie równe
!= - sprawdza czy obie dane są różne
<> -sprawdza czy obie dane są różne
> - sprawdza czy lewa wartość  jest większa niż prawa
< - sprawdza czy prawa wartość  jest większa niż lewa
>= - sprawdza czy lewa wartość  jest większa lub równa prawej
<= - sprawdza czy prawa wartość  jest większa lub równa lewej

Przykład:

#!/usr/bin/python

a = 21
b = 10
c = 0

if ( a == b ):
   print "1) a równe  b"
else:
   print "1) a nie jest równe b"

if ( a != b ):
   print "2)  a nie jest równe b"
else:
   print "2) a równe  b"

if ( a <> b ):
   print "3) a nie jest równe b"
else:
   print "3) a równe  b"

if ( a < b ):
   print "4) a mniejsze b" 
else:
   print "4) a nie jest mniejsze niż b"

if ( a > b ):
   print "5) a jest większe niż b"
else:
   print "5) a nie jest większe niż b "

a = 5;
b = 20;
if ( a <= b ):
   print "6) a jest mniejsze lub równe b"
else:
   print "6) a nie jest mniejsze lub równe b"

if ( b >= a ):
   print "7) b jest większe lub równe a"
else:
   print "7) b nie jest większe lub równe a"


3) Operatory przypisania:

= - przypisanie wartości do zmiennej
+= - skrócony zapis dodawania, np. c+=a jest równe c=c + a
-= - skrócony zapis odejmowania, np. c-=a jest równe c=c - a
*= - skrócony zapis mnożenia, np. c*=a jest równe c=c * a
/= - skrócony zapis dzielenia, np. c/=a jest równe c=c / a
%= - skrócony zapis modulo, np. c%=a jest równe c=c % a
**= - skrócony zapis podnoszenia do potęgi, np. c**=a jest równe c=c ** a
//= - skrócony zapis dzielenia z pokazaniem wartości po przecinku, np. c//=a jest równe c=c // a

Przykład:


#!/usr/bin/python

a = 21
b = 10
c = 0

c = a + b
print "1) c ", c

c += a
print "2) c ", c 

c *= a
print "3) c ", c 

c /= a 
print "4) c ", c 

c  = 2
c %= a
print "5) c ", c

c **= a
print "6) c
 ", c

c //= a
print "7) c ", c


1) c  31
2) c  52
3) c  1092
4) c  52
5) c  2
6) c  2097152
7) c  99864

4) Operatory bitowe:

& - binarne AND
| - binarne OR
^ - binarne XOR
~ - tylda zmienia znak na przeciwny oraz odejmuje 1 jeżeli zmienna wejściowa jest ujemna lub dodaje 1 jeżeli zmienna jest dodatnia
<< - przesunięcie binarne w lewo
<< - przesunięcie binarne w prawo

Przykład

#!/usr/bin/python

a = 60            # 60 = 0011 1100 
b = 13            # 13 = 0000 1101 
c = 0

c = a & b;        # 12 = 0000 1100
print "1) c  ", c

c = a | b;        # 61 = 0011 1101 
print "2) c  ", c

c = a ^ b;        # 49 = 0011 0001
print "3) c  ", c

c = ~a;           # -61 = 1100 0011
print "4) c  ", c

c = a << 2;       # 240 = 1111 0000
print "5) c  ", c

c = a >> 2;       # 15 = 0000 1111
print "6) c  ", c


 1)  c  12
 2)  c  61
 3)  c  49
 4)  c  -61
 5)  c  240
 6)  c  155) Operatory logiczne:

and - wynik poprawny w momencie gdy wszystkie składowane są poprawne
or - wynik poprawne gdy choć jedna składowa jest poprawna
not -  odwraca wartość warunku

Przykład

#!/usr/bin/python

a = 10
b = 20
c = 0

if ( a and b ):
   print "1) a i b prawdziwe"
else:
   print "1) a lub b niepoprawne"

if ( a or b ):
   print "2) a lub b lub obie są poprawne"
else:
   print "2) żaden z warunków nie jest poprawny"

if not( a and b ):
   print "3) a i b sa poprawne"
else:
   print "3) a ani b nie sa poprawne"

6) Operator zawierania:

in - wartość zmiennej zawarta w liści
not in - wartość zmiennej nie jest zawarta na liście

Przykład

#!/usr/bin/python

a = 10
b = 20
list = [1, 2, 3, 4, 5 ];

if ( a in list ):
   print "1) a jest zawarta w liscie"
else:
   print "1) a nie jest zawarta w liscie"

if ( b not in list ):
   print "2) b nie jest zawarta w liscie"
else:
   print "2) b jest zawarte w liscie"


1) a nie jest zawarta w liscie
2) b nie jest zawarta w liscie

7) Kolejność operatorów:

**
~ + -
* / % //
+ -
>> <<
&
^ |
<= < > >=
<> == !=
= %= /= //= -= += *= **=
is is not
in not in
not or andBrak komentarzy:

Prześlij komentarz