niedziela, 16 lutego 2014

Kurs Python'a - Wstęp cz.1

Jako że trzeba się rozwijać chciałbym rozpocząć cykl wpisów dotyczących Python'a, który przyda się podczas adminowania i to zarówno w GNU/Linux jak i Windows:).

Oczywiście musimy na początek zainstalować paczkę Python'a, dla Windows'a, natomiast jeżeli chodzi o Linuxa możemy pobrać z repozytoriów, dla Debiana będzie apt-get install python.

Ja będę używał jako systemu Debiana:). Aby rozpocząć pracę z Pythonem musimy wpisać w linię poleceń python


Lub też wpisujemy kod do skryptu, wpisujemy:

 nano hello.pynadajemy prawo wykonania dla użytkownika chmod u+x hello.py, następnie ./hello.py


Poniżej lista słów zarezerwowanych dla języka, w związku z tym nie możemy użyć ich jako ,np. nazw zmiennych:


Identyfikator w języku Python określa nazwę zmiennej,funkcji czy też klasy. Język narzuca określony szablon budowy identyfikatora. I tak:
-musi zaczynać się od liter A do Z lub a do z,
-podkreślenia (_),
-po czym następuje zero (0) lub więcej liter, podkreślenia (_), cyfry od 0 do 9,

Język nie pozwala na wykorzystanie w identyfikatorze znaków takich jak @,% oraz $.

Python rozróżnia również właściwości / zakresy identyfikatorów w zależności od ich formy:

- nazwa klasy zaczyna się od dużej litery, pozostałe małe, chyba że nazwa składa się z dwóch słów, i tak Eployees,lub ClassName,
- wykorzystanie w nazwie identyfikatora pojedynczego podkreślenia (_), oznacza że identyfikator ma umownie pozostać prywatny,
-wykorzystanie w nazwie identyfikatora pojedynczego podkreślenia (__), oznacza że identyfikator ma zdecydowanie pozostać prywatny,
-zakończenie identyfikatora dwoma podkreśleniami (__) oznacza że jest on traktowany jako identyfikator specjalny

Nieodzowną właściwością Pythona jest zachowanie odpowiedniego systemu wcięć, w przeciwnym razie otrzymamy błąd podczas kompilacji, poniżej przykłady:

Pomimo, że różnią się wcięcia w pierwszym oraz w drugim bloku kod zostanie poprawnie skompilowany

if True:
   print "True"
else:
  print "False"

Natomiast poniżej pomimo podobieństw w powyższym kod zostanie błędnie zinterpretowany, ponieważ w każdym bloku mamy po dwie linie kodu:

if True:
    print "Answer"
    print "True"
else:
    print "Answer"
  print "False"


Python pozwala przy pomocy "\" rozdzielić kod do różnych lini:

total = item_one + \
        item_two + \
        item_three
 
Nie korzystamy w takiego rozdzielenia "\" w przypadku wykorzystania [] - listy, () - krotki, {}-słownika:

days = ['Monday', 'Tuesday', 'Wednesday',
        'Thursday', 'Friday']

Jeżeli pracujemy na ciągach znaków wykorzystujemy: ' ', " " oraz """ """:

-' ' - wykorzystujemy gdy wpisujemy pojedyncze słowo,

word = 'slowo'

- " " - wykorzystujemy gdy wpisujemy wyrażenie mieszczące się w jednym wierszu,

sentence = "Jakieś wyrażenie."

- """ """" - wykorzystujemy gdy wpisujemy wyrażenie niemieszczące się w jednym wierszu,

paragraph = """Paragraf. Składający się
z długiego tekstu."""

Do lepszego opisania kody, możemy wykorzystać komentarz, w języku Python do tego celu należy użyć #:

#Komentarz
word = 'slowo' # Komentarz w tej samej linii co kod

Jeżeli chcemy nasz kod napisać w jednej linii musimy użyć po każdej instrukcji znak średnika (;):

import sys; x = 'foo'; sys.stdout.write(x + '\n')


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz